Používáme cookies.
Souhlasím

Váš košík je prázdný.

Obchodní podmínky

3DECO s.r.o.
Rýmařovská 561
Praha Letňany
199 00

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na adrese www.3deco.cz.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky firmy 3DECO s.r.o. se sídlem Rýmařovská 561, 199 00 Praha Letňany – dále jen prodávající – upravují v souladu s ustanovením  §1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník – vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – kupujícím – prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.  Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Pokud to webové rozhraní dovolí, lze udělat objednávku zboží i bez registrace.

        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje, případně při jakékoli jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.by

        Prodávající může zrušit uživatelský účet. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě  s ohledem na potřeby nutné údržby hardwarového  a softwarového  vybavení.

 

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:

-objednávaném zboží

-způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží

-informace o nákladech spojených s dodáním zboží

-údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky ji elektronicky kupujícímu potvrdí.

-cena za dopravu externími dopravci se mohou lišit v závislosti na jeho druhu, hmotnosti, balení a místa dodání

-smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je zasláno kupujícímu elektronicky

-kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na adrese firmy prodávajícího

-převodem na účet prodávajícího

       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží . Zboží bude kupujícímu dodáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně případných nákladů na doručení. V případě platby převodem je kupní cena splatná do  14 dnů po uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením objednávkovým číslem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Ustanovení §2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.

       Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak  v případě v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoli požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

       Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě. Cena zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH.

 

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

       Nejednáli se o případ uvedený v čl.5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika součástí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na elektronickou adresu 3deco@3deco.cz

       V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,  a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Jeli prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

       V případě, že kupující převzetí zásilky podepíše v dokladech dopravce nebo při osobním odběru, na dodatečné reklamace neúplnosti, poškození dodávky či jiné vady nebude brán zřetel.

Prodávající doporučuje vždy zásilku rozbalit,  provést kontrolu stavu a množství zboží a až pak podepsat přejímku zboží dopravci.

 

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy – zejména ustanoveními §1914 až1925, §2099 až 2117 a §2161 až2174 obč. Zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a to zejména:

-zboží má vlastnosti, které strany ujednaly příp. takové,  které prodávající či výrobce deklaruje.

-zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá.

-zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvené předloze

-zboží vyhovuje požadavkům právnich předpisů

Projevíli se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující  je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 3deco@3deco.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. ČOI vykonává ve vymezením rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu§1765 odst.2 občanského zákoníku.

 

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:  jméno a příjmení, adresa bydliště, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, číslo telefonu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle výše uvedeného není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou a to v elektronické podobě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádáli kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující naklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.  ZASÍLÁNÍ  OBCHODNÍCH SDĚLENÍ  A  UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho

počítač. V případě,že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 

11.  ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změny vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Jeli některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Veškeré obrazové materiály jsou pouze informativního charakteru a nemusí zobrazovat nabízené zboží. Veškeré popisy výrobku mají pouze informativní charakter, zejména popis dodávaného příslušenství nemusí vždy obsahovat přesný výčet položek. Zboží je vždy dodáváno minimálně ve standardu dodávaného výrobcem a s obvyklým příslušenstvím.

Kontaktní adresa pro doručování: 3DECO s.r.o., Rýmařovská 561, 199 00 Praha Letňany.

Email: 3deco@3deco.cz, telefon 777 038 288

 

 

V Praze, dne 31.8.2018